تلفن : 53224178-061 
 061-53220022     

آدرس :خیابان امیر کبیر- مجتمع زمرد - طبقه دوم - واحد 2

 

 

شرکت پارسـا رسـانه در سـال 1382  با شماره ثبت  2469 تـاًسیس و فـعالیت خـود را در زمـینه اینترنت و طـراحی شـبکه آغاز نمود . در ابتدا با ارائـه خـدمات کـارت تلفن اینترنتی و با ارائـه پشتیبانی 24 سـاعته مـشغول خـدمت به هموطنان عـزیز گشت و در راسـتای ادامه حـرکت خـود در اسـتان خـوزستان و اخـذ مجوز ADSL شروع به خـدمات به همشهریان عزیز نمود .

هـمزمان با اخـذ مـجوز WIRELESS و ارائـه خـدمات خود به نحو احسن ، جـزء بـهترین ها در شـهرستان مـطرح شده و فعالیت خـود را ادامـه داد . لـذا در سـال 1393 تـحت مـدیریت سـرکار خانم حسینی بهبهانی سـاختار شـرکت با تغییرات شـگرفی رو به رو گـشت  و با جـذب نیروی انسـانی جـدید و کـارآمد به هـمراه تـغییرات وسـیع در سـاختار مدیریتی ، اهـداف و شاخصه های جـدیدی در شـرکت شکل و در دستور کـار قـرار گـرفت .

خـدمات قـابل ارائه تـوسط شرکت

فـروش و پشتیبـانی پـهنای باند ایـنترنت و ایـنترانت

طـراحی و اجـرای شبکه های WAN – LAN – MAN

طـراحی و اجـرای شـبکه بیسیم

طـراحی و اجـرای شـبکه های پسیـو و اکـتیو

ایجـاد بسترهای انتقال و پیـکر بندی سـرورها VPN و ارتباط امن بین دفـاتر شرکت ها و سازمان ها

طـراحی و اجـرای اتاق های کنترل شـبکه

طـراحی و پیاده سـازی سـاختارهای امـنیت شـبکه

راه انـدازی مـراکز مـخابراتی کـم ظرفیت و پـر ظـرفیت

راه انـدازی و نگـهداری دوربین های مـدار بسته

تـاًمین و نـگه داری مـاشین های اداری

تـاًمین تـجهیزات مـخابراتی ، رایـانه ای و ارتبـاط